Maatregelen voor de patrijs

Patrijzen in de gemeente Drimmelen
Uit waarnemingen van de afgelopen jaren blijkt dat er nog patrijzen te zien zijn in een aantal polders in de gemeente Drimmelen. Daarom heeft de ANV via Brabants Landschap 5.000,- euro beschikbaar gekregen voor het nemen van maatregelen op boerderijen. Juist in de winter zoeken patrijzen vaak boerenerven op voor beschutting. Boerderijen vormen vaak een groene oase in het open agrarische landschap. Doel van de maatregelen is te zorgen voor extra granen en beschutting in de winter en insecten in het broedseizoen. Hier profiteren uiteraard ook andere vogels van als kneu, geelgors, ringmus, gele kwikstaart en kerkuil en steenuil. Op drie boerderijen zijn struiken aangeplant en bij twee daarvan is een kruidenrand ingezaaid. Via het ANLb worden op grotere schaal graankruidenranden ingezaaid, onder andere speciaal voor de patrijs. Ook andere akkervogels profiteren hiervan.

Monitoring van patrijzen
Vanaf 2023 gaat de ANV officiele patrijzentellingen uitvoeren. Dit gebeurt door jaarlijks dezelfde trajecten af te lopen en de baltsroep van een mannetjes patrijs (haan) af te spelen. Mannetjes in de omgeving reageren hierop en roepen dan terug. Zo krijgen we een beeld van het aantal territoria langs de betreffende trajecten. Na een aantal jaren is er mogelijk een trend te ontdekken.

Project ”Patrijs onder spanning”
Het idee kwam van medewerker Arjen Stoop van Brabants Landschap. De bedoeling van het project is om zogenoemde steppingstones (kleine verbindende leefgebiedjes) van struiken, granen en kruiden te creëren onder hoogspanningsmasten. Zo ontstaat een lijn van kleine leefgebiedjes in het buitengebied van de gemeente Drimmelen. Het inzaaien van enkel graan-kruidenranden is ook een optie.

Heeft u een hoogspanningsmast op uw land en wilt u de patrijs een handje helpen?
Dan kunt contact opnemen met het bestuur, via anvdrimmelen@gmail.com.

Welke maatregelen kunt u als grondeigenaar nog meer nemen?
1. Struweelrand met doornachtige struiken:
vlier, braam, meidoorn, vuilboom (sporkehout) en hondsroos
> insecten, zaden, beschutting (Plantafstand: 1,25 meter).

2. Bloemrijke graanranden
(eenjarige kruiden, graan blijft staan in de winter)

> insecten, granen, beschutting

3. Kruidenrijke zoom
> insecten

4. Kruidenrijk grasland
> insecten

5. Takkenrillen
> beschutting, insecten