Lees meer (weidevogels)

Weidevogelsoorten zijn de afgelopen decennia sterk in aantal achteruit gegaan (grutto, tureluur, kievit). In Brabant is vooral de kievit een belangrijke soort, 20% van de totale populatie in Nederland broedt in onze provincie. ANV Drimmelen & Moerdijk e.o. had al zes jaar ervaring in het collectief weidevogelbeheer in het gebied de Zonzeelsche Polder. In 2010 bestond de mogelijkheid nieuwe beheersovereenkomsten af te sluiten met een looptijd van zes jaar. Er werd een mozaïek gevormd dat de weidevogels de beste kansen biedt hun jongen groot te krijgen. Deelnemers aan het project kozen voor een uitgestelde maaidatum, kruidenrijk grasland of nestbescherming. Het enthousiasme voor het nieuwe weidevogelproject was ongekend groot. In het werkgebied van ANV Drimmelen % Moerdijk e.o. is in totaal voor 277 hectare een beheersovereenkomst afgesloten, waarvan ruim 45 ha zwaar beheer. Het collectief weidevogelbeheer vindt plaats in de Zonzeelse Polder en een gebied tussen Made en Hooge Zwaluwe (Zanddijk-Moerseweg). Helaas is dit SNL project met mozaïekbeheer in 2016 geëindigd. Collectieve weidevogelbescherming vindt nu in een beperkt aantal gebieden in Nederland plaats, waar de dichtheden van grutto’s, tureluurs en wulpen hoger liggen. In deze gebieden wordt gewerkt met zware beheerpakketten als Plas-Dras, waarbij een perceel zo wordt ingericht dat er altijd water op staat.