Proefproject duurzaam bermbeheer

De Zonzeelse Polder is een prachtig gebied met afwisselend landbouw en natuur en vormt een belangrijk broedgebied voor kieviten, scholeksters, grutto’s en leeuweriken. Om het gebied nog mooier te maken en de weidevogels nog beter van dienst te zijn verzorgde ANV Drimmelen & Moerdijk e.o. in 2010 het beheer van de bermen in dit gebied.

Bij regulier onderhoud worden bermen geklepeld. Dat wil zeggen dat de vegetatie wordt fijn gehakseld en op de berm blijft liggen. In de berm aanwezige flora en fauna wordt hierdoor beschadigd. De fijn gehakselde plantenresten vormen voeding voor de planten in de berm, zodat er al snel weer volop begroeiing staat. De bermen in de Zonzeelse Polder werden in 2010 door de ANV gemaaid en het maaisel werd afgevoerd. Door het afvoeren van de plantenresten verschralen de bermen. De vegetatie in de bermen wordt minder weelderig en gevarieerder. De ANV verwacht dat dit positieve effecten heeft op de biodiversiteit in de bermen. Door zelf het tijdstip van maaien te bepalen kan rekening gehouden worden met de jonge weidevogels die in de bermen voedsel zoeken. Dit sluit goed aan op het weidevogelproject dat ANV Drimmelen & Moerdijk e.o. uitvoert in het gebied.

Helaas is het proefproject duurzaam bermbeheer geen succes geworden. Er zijn veel partijen bij betrokken (ANV, verschillende agrariërs, gemeente, waterschap, uitvoerende loonwerkers). De verwachtingen bleken sterk uit elkaar te lopen. Wij hebben het ervaren als de bekende “kruiwagen met kikkers”, misschien toepasselijk in dit geval, maar niet bevorderlijk voor het eindresultaat. De communicatie bleek onvoldoende. Het werd een mislukking.

De gemeente Drimmelen stelt nu in samenspraak met een werkgroep een plan “Bermen en Bermsloten” op. Er wordt dus wel serieus aan gewerkt. In afwachting van die plannen heeft ANV Drimmelen & Moerdijk e.o. zich (voorlopig?) terug getrokken.